Algemene voorwaarden

Op al onze diensten en transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene Rijopleiding Hartemink BV
KvK-nummer 62739182

Hartemink Vervoersopleidingen BV
KvK-nummer 8025694

Hartemink Beroepsopleidingen BV
KvK-nummer 80741320

Algemene voorwaarden ANWB Rijopleidingen Hartemink

Voor de Algemene Rijopleidingen Hartemink BV zijn de Algemene voorwaarden ANWB Rijopleidingen van toepassing.

Algemene voorwaarden Hartemink Vervoersopleidingen BV en Hartemink Beroepsopleidingen BV

Geldend voor Hartemink Vervoersopleidingen BV en Hartemink Beroepsopleidingen BV, nader te noemen 'Hartemink'

Artikel 1:       Algemeen

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten ten aanzien van opleidingen, adviestrajecten en de verplichte nascholing van beroepschauffeurs.
 2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opdrachten waarbij voor de uitvoering ervan derden zijn betrokken.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.


Artikel 2:       Aanbiedingen, offertes en opdrachten

 1. Onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten en kunnen alle relevante informatie voor de opzet, uitvoering en afronding van de opleiding of opdracht tijdig verstrekt.
 2. Onze aanbiedingen dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders in onze aanbieding wordt aangegeven. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Hartemink is slechts gebonden aan de aanbiedingen indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door Hartemink komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de opdracht binnen 14 dagen na ontvangst bevestigd wordt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen in onze aanbieding opgenomen is, is Hartemink hieraan niet gebonden. De opdracht komt in dat geval niet volgens de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hartemink dit ondubbelzinnig schriftelijk bevestigt.
 5. Alle prijzen genoemd in onze aanbiedingen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswegen, alsmede eventuele teruggaven vanuit opleidings- en/of subsidiefondsen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hartemink niet tot het verrichten van een deel van de opdrachten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Onze aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Hiervoor is altijd een schriftelijke bevestiging van Hartemink vereist.


Artikel 3:       Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

 1. De opdrachtgever verstrekt Hartemink tijdig alle documenten, informatie en contracten welke nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht en bijbehorende administratieve handelingen.


Artikel 4:       Uitvoering van de opdracht

 1. Hartemink voert haar werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar haar beste inzicht, deskundigheid en vermogen, zoals van een goede opdrachtnemer wettelijk mag worden verwacht.
 2. Hartemink is te allen tijde gerechtigd de opdracht of delen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door derden, zulks uitsluitend ter beoordeling aan Hartemink.
 3. Hartemink is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door docent of een ingehuurde derde, welke het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid, naar redelijkheid en billijkheid, kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien door Hartemink of door haar ingehuurde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door onze medewerkers in redelijk gewenste faciliteiten.


Artikel 5:       Meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaart dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. Indien voor de uitvoering van de opdracht door Hartemink meer werk moet worden verricht dan in de opdracht staat aangegeven en/of de opdrachtgever meer werk opdraagt dan in de opdracht staat aangegeven, dan wordt zulks als meerwerk door Hartemink uitgevoerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Hartemink behoudt zich het recht kosten welke voor Hartemink ontstaan door hierna te noemen oorzaken aan de opdrachtgever in rekening te brengen:
 1. Indien de werkzaamheden worden verzwaard als gevolg van aanwijzingen van overheid en/of andere officiële instanties;
 2. Wanneer na contractsluiting overheidsvoorschriften van kracht worden die leiden tot een verzwaring van de verplichting onder de overeenkomst.
 3. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Hartemink worden verzwaard en niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.
 4. De uit de hierboven leden van dit artikel voortvloeiende verhoogde kosten zullen in rekening worden gebracht zodra deze bekend zijn.


Artikel 6:       Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Alle betalingen m.b.t. de verplichte nascholing van beroepschauffeurs dienen uiterlijk op de dag van de cursus te zijn bijgeschreven op een bankrekeningnummer van Hartemink Vervoersopleidingen BV. Is dit niet het geval dan wordt de cursus niet afgemeld bij het CCV waardoor deze ongeldig is. Voor betalingen t.a.v. een rijopleiding dienen betalingen uiterlijk 14 dagen voor het praktijkexamen te zijn bijgeschreven, tenzij andere betalingsregelingen zijn afgesproken.
 3. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft Hartemink het recht de wettelijke rente in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door Hartemink worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare factuurvorderingen ter zake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Hartemink onmiddellijk opeisbaar.
 7. Verrekening is niet toegestaan tenzij Hartemink de tegenvordering geheel en onvoorwaardelijk heeft erkend.
 8. Hartemink behoudt zich het recht om het stellen van zekerheid door de opdrachtgever te verlangen. De zekerheid moet zodanig zijn, dat de vorderingen en de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en Hartemink daarop zonder moeite verhaal zullen kunnen nemen.


Artikel 7:       Beëindiging, wijzigingen en annuleringen opleidingen

Beëindiging en wijzigingen

 1. Een tussentijdse, in overleg met partijen tot stand gekomen, wijziging van de opdracht zal worden aangemerkt als een nieuwe opdracht, met betrekking waartoe Hartemink met de opdrachtgever een nieuwe overeenkomst zullen aangaan onder gelijktijdige beëindiging van de bestaande overeenkomst van opdracht.
 2. Voortijdige beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever dient plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven. De beëindiging gaat vervolgens in op het moment dat Hartemink schriftelijk bevestigt het schriftelijk verzoek tot beëindiging te hebben ontvangen.
 3. Bij voortijdige beëindiging door de opdrachtgever zal Hartemink desgevraagd en in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van de opgegeven cursist een andere door hem daartoe aangewezen persoon aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze aangewezen persoon aan de toelatingseisen voor de cursus en/of examen voldoet. De opdrachtgever dient zulks uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van de cursus onder aanduiding van deze andere persoon te melden aan Hartemink.
 6. Indien de opdrachtgever de nascholing annuleert, is hij verplicht de dientengevolge door de opleider geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen - met inbegrip van het geval dat de opleider in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld - is de opdrachtgever, naast vergoeding van eventueel in zijn opdracht door de opleider reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de opleider verschuldigd:
  a. indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag waarop de nascholing plaatsvindt: 25% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 60,00;
  b. indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop de nascholing aanvangt: 30% van de overeengekomen prijs;
  c. indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop de nascholing plaatsvindt: 50% van de overeengekomen prijs;
  d. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop de nascholing aanvangt: 75% van de overeengekomen prijs;
  e. indien opzegging plaatsvindt op de dag van de nascholing: de volledige prijs. 
 7. Hartemink behoudt zicht het recht om opleidingen te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum of data respectievelijk locatie tot 10 dagen voor aanvang cursus/opleiding. De betreffende partijen zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Indien een andere datum of data respectievelijk locatie dan oorspronkelijk geoffreerd of overeengekomen wordt voorgesteld, is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht te annuleren, zonder dat hiervoor enig bedrag aan cursusgeld dient te worden voldaan.
 8. Indien een of meer overeengekomen of geplande cursusdagen of –uren na aanvang van de cursus geen doorgang kunnen vinden als gevolg van overmacht zal alsdan een vervangende datum of data respectievelijk locatie worden vastgesteld zonder dat Hartemink een vergoeding schuldig is.

Annuleringen opleidingen

 1. Losse rijlessen, proefles en overige zaken:
  • Binnen 2 werkdagen voor afname 100% van de prijs
  • Niet verschijnen op afgesproken datum, tijd en plaats 100% van de prijs
 2. Examens/toetsen:
  • Tot vastlegging datum/tijd examens/toetsen: 50% van de prijs
  • Na vaststelling datum/tijd examens/toetsen: 100% van de prijs 
 3. De theorieopleiding:
  • Binnen 5 werkdagen na inschrijving: 0% van de prijs
  • Tot 1 week voor start theorieopleiding: 50% van de prijs
  • Binnen 1 week voor start opleiding en na start opleiding: 100% van de prijs 
 4. E-learning:
  • Binnen 5 werkdagen na inschrijving, mits niet gebruikt: 0%
  • In alle overige gevallen: 100% 

Artikel 8:       Levertijd en risico

 1. De levertijd van het product is de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen het product moet worden geleverd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen.
 2. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van de verplichtingen van Hartemink noodzakelijke gegevens ter beschikking zijn gesteld en de betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te zijn geschieden, is ontvangen. De levertijd wordt verlengd met de periode gedurende waarin de prestaties in gevolgen van deze voorwaarden en/of de wet zijn opgeschort, of gedurende waarin door overmacht nakoming is verhinderd.
 3. De opdrachtgever is verplicht de voor het verrichten van de prestaties noodzakelijke medewerking te verlenen.  


Artikel 9:       Klachtenprocedure

 1. Wij doen ons uiterste best om uw rijopleiding of nascholing probleemloos te laten verlopen. Heeft u toch een opmerking of klacht, meld dit dan direct bij uw Rijcoach of onze rijschool. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid opgelost worden, stuur ons dan het volledig ingevulde Klachtenformulier toe.
 2. U ontvangt van ons binnen 1 week een ontvangstbevestiging, waarna wij uw klacht direct in behandeling nemen. De afhandeltermijn van uw klacht bedraagt uiterlijk 2 weken na de ontvangstdatum. Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zult u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Het uitstel kan met een maximum van 2 weken worden verlengd. 
 3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De uitspraak is bindend. De bewaartermijn van ons klachtenregister bedraagt 2 jaar.
 4. Mocht u er samen niet uitkomen met Hartemink Vervoerssopleidingen, dan kunt u een klacht indienen bij de Brancheorganisatie. Hartemink Vervoers- & Beroepsopleidingen is aangesloten bij de FAM (Federatie Autorijschool Management).


Artikel 10:    Opschorting en ontbinding

 1. Hartemink is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
  1. De opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de opdracht door ter kennis gekomen omstandigheden, op goede grond geven te vrezen valt dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal kunnen nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkomingen haar rechtvaardigt.
  3. De opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van de verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Hartemink bevoegd de opdracht te doen ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk en met voorrang opeisbaar. Indien Hartemink de nakoming van de verplichtingen opschort, blijven de aanspraken uit de wet en opdracht behouden.
 4. Hartemink behoudt steeds het recht schadevergoedingen te vorderen.


Artikel 11:    Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Hartemink de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking stelt, is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na afloop van de cursus/examen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en eventuele schade voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Hartemink het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.


Artikel 12:    Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door Hartemink aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Derhalve kan Hartemink nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Aansprakelijkheid is alleen van toepassing voor toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gezien de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. Daarbij moet de volgende beperkingen in acht worden genomen:
  1. Voor vergoeding komt niet in aanmerking bedrijfsschade (bedrijfstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
  2. Hartemink is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
  3. Hartemink is niet aansprakelijk voor schade door of schade aan objecten die door de opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld tijdens de uitvoering van de opdracht.
  4. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Hartemink niet aansprakelijk.
  5. De door Hartemink te vergoeden schade zal in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de laagste van de volgende twee bedragen: € 25.000,00 of een bedrag gelijk aan de totale in de desbetreffende overeenkomst overeengekomen prijs (exclusief omzetbelasting).


Artikel 13:    Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Hartemink voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


Artikel 14:    Hoofdelijkheid

 1. Indien Hartemink met 2 of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.


Artikel 15:    Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hartemink geen invloed kan of kon uitoefenen, waardoor de verplichtingen niet zijn nagekomen. Werkstakingen, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid inbegrepen.
 3. Hartemink heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de verplichtingen hadden moeten worden nagekomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht schriftelijk te ontbinden, eventueel zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Hartemink ten tijde van het ontstaan van de overmacht bepaalde verplichtingen inmiddels gedeeltelijk of geheel is nagekomen en aan dit deel een zelfstandige waarde valt toe te kennen, is Hartemink gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, apart te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware een afzonderlijke opdracht.


Artikel 16:    Intellectuele en/of industriële eigendom

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaald, behouden wij de rechten en bevoegdheden die Hartemink toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Hartemink voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Hartemink. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming.
 3. Alle door Hartemink verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Hartemink verstrekte stukken mogen niet zonder voorafgaande toestemming openbaar worden gemaakt, of ter kennis aan van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Hartemink behoudt zich het recht voor de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 17:    Persoonsgegevens

Hartemink Vervoersopleidingen BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Klik hier voor ons privacy statement.


Artikel 18:    Toepasselijk recht

 1. Op elke opdracht tussen Hartemink en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien de opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Cookie instellingen

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van uw interesse en kunt u informatie delen via social media. Op de cookiepagina kunt u altijd uw instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Accepteren Weigeren